PeteKim44

Hóa ch?t dánh bóng kim lo?i c?n ph?i du?c pha loãng v?i t? l? h?p lý tru?c khi d? vào lòng ch?u cùng s?n ph?m và v?t li?u mài. Trong quá trình máy dánh bóng rung l?c, xáo tr?n v?t li?u mài (dá, bi) v?i s?n ph?m kim lo?i c?n dánh bóng, hóa ch?t nâng cao hi?u qu? và thúc d?y quá trình này di?n ra nhanh hon.

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

PeteKim44 has not earned any MaplePrimes badges yet.

PeteKim44 has 0 reputation . What is reputation?