diaocnhabe022

Ð?a ?c Nhà Bè chuyên nhà d?t Nhà Bè bao g?m Phu?c Ki?n, Phu?c L?c, Nhon Ð?c, Phú Xuân, Hi?p Phu?c, Long Th?i là m?t huy?n thu?c hu?ng dông nam c?a TP.HCM, v?i nhi?u sông ngòi cho không khí mát m?, thu?n l?i giao thông du?ng th?y và phát tri?n các c?ng nu?c sâu cho các tàu bè có tr?ng t?i l?n. Ðây là khu v?c có m?t d? dân s? cao, bao g?m các khu công ch? xu?t, khu công nghi?p, các khu thuong m?i...r?t nh?n nh?p, dáng s?ng.

MaplePrimes Activity


diaocnhabe022 has not Answered any Questions yet.