r4fauef141

0 Reputation

0 Badges

0 years, 305 days
Sàn Nh?a Vinyl Là Gì? Sàn Nh?a Vinyl v?i ph?i chang không là 1 th?c m?c c?a s? dông các b?n dang s? h?u ban khoan và dang Phân tích và tìm ki?m d?a di?m t?u Sàn nh?a vinyl t?i Hà N?i uy tín. V?y d? gi?i dáp cho th?c m?c này, TPFLOOR xin cung ?ng 1 s? thông báo d? b?n ti?n d?ng nghi d?n và tuy?n l?a sàn ch?t lu?ng nh?t. c?ng tham kh?o chi ti?t qua bài vi?t sau. Sàn nh?a vinyl là gì? Sàn nh?a vinyl v?i th? du?c hi?u don thu?n là các t?m nh?a du?c lát trên n?n nhà mang m?c dích khi?n cho tang d? th?m mi và b?o kê n?n nhà. nh?ng t?m nh?a này du?c ki?u dáng hoi ph?c t?p d?m b?o ch?t lu?ng cao nh?t. Sàn Nh?a Vinyl du?c dùng là nh?a t?ng h?p PVC, SPC nguyên sinh du?c ki?m ch?ng an toàn mang s?c kh?e con ngu?i và thân thi?n v?i môi tru?ng. Sàn nh?a vinyl có d? dày là 2mm và 3mm d?i s? h?u sàn nh?a dán keo và 4,5mm – 5mm d?i s? h?u sàn nh?a hèm khóa. s? h?u sàn vinyl th? thao d? dày t? 4mm d?n 10mm... C?u t?o sàn nh?a vinyl? Sàn nh?a vinyl s? h?u 5 l?p, du?c c?u thành trong kho?ng nguyên li?u chính là Polyvinyl Chloride ph?i h?p thêm m?t s? ph? gia, b?t dá ho?c b?t g? d? tang tính r?n ch?c cho thành ph?m. L?p UV Layer ki?m soát an ninh PU: Là l?p UV ph? trên b? m?t sàn g? nh?a s? h?u tác d?ng làm c?ng và nâng cao s?c cang b? m?t, ti?n l?i v? sinh, ko bám b?i, d?m b?o d? b?n, d? bóng c?a sàn L?p b? m?t b?o v?: Ðu?c ph? m?t l?p h?p ch?t trong su?t ch?ng mài mòn, ch?ng n?m m?c, ng?m nu?c cho ván + l?p son UV t?o d? bóng m?n, d? v? sinh, ki?m soát an ninh l?p gi?y trang hoàng b?n màu. L?p gi?y trang trí: Ðu?c in nh?ng h?a ti?t theo th? hi?u ngu?i mua nhu vân g?, vân dá, vân th?m,... tang m?c d? th?m m? và t?o màu cho s?n ph?m. L?p lõi nh?a Vinyl PVC: s? h?u ch?c nang d?nh hình, t?o d? dày, c?ng cho t?m ván sàn. Ch?ng cong vênh do nhi?t d? d?i thay, mang d? dàn h?i, ch?u l?c. L?p d? nh?a cu?i cùng du?c khi?n cho trong kho?ng nh?a PVC du?c m?u mã ch?ng nu?c, n?m ?m trong kho?ng n?n lên. s? h?u c?u t?o d?c trung này, Sàn nh?a Vinyl d?m b?o ch?c ch?n v? d? b?n và 100% ch?ng th?m. Tuy b? m?t ch?ng th? so sánh v?i nh?ng chi?c sàn g? công nghi?p, nhung có sàn nh?a Vinyl chi?c th?p s? dáp ?ng vu?t bu?c ph?i v? th?m m? và ch?t lu?ng cho ngu?i mua. di?m m?nh sàn nh?a vinyl Sàn nh?a vinyl là s?n ph?m ti?m tàng ph? bi?n nh?ng uu di?m thu hút. Du?i dây là m?t dôi di?m t?t trong s? d?y. m?t.Sàn nh?a Vinyl r?ng rãi ngoài m?t, tính th?m mi cao Sàn nh?a vinyl tuong tr? d?c l?c trong vi?c t?o tính th?m mi cho nh?ng ngôi nhà. Nh?t là khi du?c ph?i h?p cùng

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

r4fauef141 has not earned any MaplePrimes badges yet.

r4fauef141 has 0 reputation . What is reputation?