Question: Solve diff(theta(eta), eta, eta)+Pr*f*(diff(theta(eta), eta)) = 0

Is there any way in maple to solve this;

diff(theta(eta), eta, eta)+Pr*f*(diff(theta(eta), eta)) = 0

To find the value of theta.

theta.mw

Please Wait...