SSBMVietnam

0 Reputation

0 Badges

1 years, 168 days

Social Networks and Content at Maplesoft.com

Swiss School of Business and Management Geneva (SSBM) là Tru?ng Ð?i h?c toàn c?u, d?i m?i và d?c dáo v?i th? m?nh dào t?o chuyên sâu các ngành Kinh doanh và Qu?n tr?, thu hút sinh viên t? hon 112 qu?c gia khác nhau trên th? gi?i theo h?c Website: https://ssbm.edu.vn/ Ð?a ch?: 116-118 Nguy?n Th? Minh Khai, Phu?ng 6, Qu?n 3, TP.HCM, Vi?t Nam Hotline: (+84) 866 180 168 Hashtag: #SSBMVietnam My social: Facebook: https://www.facebook.com/SSBMVietnam Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ssbm-vi%E1%BB%87t-nam/ https://www.youtube.com/channel/UCJOtxbR6Cu07tYAvgVSFmsw

MaplePrimes Activity


SSBMVietnam has not Answered any Questions yet.