anduongglobal

Cong ty CP Thuong mai Phat trien ky thuat va Nhan luc quoc te (viet tat ADG) thanh lap ngay 9/9/2005, co tru so chinh dat tai so 09 Nguyen Huu Khieu, Phuong Dong Luong, TP Dong Ha, Tinh Quang Tri, Viet Nam ANDUONG GLOBAL la cong ty hang dau chuyen ve cung ung nguon nhan luc, lao dong chuyen mon (Ki su, thuc tap sinh ki nang) lam viec tai cac cong ty uy tin tai Nhat Ban. Dia chi: 09 Nguyen Huu Khieu, Phuong Dong Luong, TP Dong Ha, Tinh Quang Tri, Viet Nam So dien thoai: 0357056056 #anduongglobal #xuatkhaulaodong #tuyendungxuatkhaulaodong

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

anduongglobal has not earned any MaplePrimes badges yet.

anduongglobal has 0 reputation . What is reputation?