bacsixuan2

"BS.Thanh Xuân là m?t trong nh?ng guong m?t tiêu bi?u trong linh v?c Nhi khoa. Ngay sau khi t?t nghi?p lo?i gi?i t?i tru?ng Ð?i H?c Y Hà N?i, bác si dã du?c nh?n vào làm t?i các b?nh vi?n l?n nh? trên kh?p c? nu?c. Hi?n Bs.Thanh Xuân dang c?ng tác cùng Fitobimbi d? giúp các ông b? bà m? cham sóc tr? nh? m?t cách hi?u qu?. M?t s? bài vi?t n?i b?t c?a bác si Xuân trên trang Fitobimbi nhu: tr? b? s?t xu?t huy?t, cách tr? tr? so sinh khóc dêm, bé hay r?n d? m?t, nguyên nhân tr? hay khóc dêm, tr? so sinh hay b? tr? s?a, tr? so sinh ng? nhi?u bú ít...."

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

bacsixuan2 has not earned any MaplePrimes badges yet.

bacsixuan2 has 0 reputation . What is reputation?