bsituvan247

Bác si tu van 247

0 Reputation

0 Badges

2 years, 188 days

Social Networks and Content at Maplesoft.com

Cung c?p thông tin và d?ch v? khám ch?a tu v?n b?nh 24/7 cho m?i gi?i v?i các b?nh nhu: ? Nam khoa ? Ph? khoa ? B?nh xã h?i (b?nh sùi mào gà, giang mai, l?u,...) ? B?nh tri ? B?nh hôi nách ? Vô sinh hi?m mu?n ? Bao quy d?u ? Phá thai (n?o hút hay phá thai b?ng thu?c,...) Phòng khám da kho Hung Th?nh 380 Xã Ðàn là d?a ch? khám ch?a b?nh uy tín cho m?i nhà. V?i d?i ngu y bác si gi?i ? nhi?u b?nh vi?n l?n (Vi?t Ð?c, B?ch Mai, Vi?n 103,...) v? công tác, trang thi?t b? y t? hi?n d?i nh?p kh?u t? các nu?c có n?n y h?c phát tri?n nhu Anh, Pháp, Ð?c, Singapor,... Cung nhu phuong châm xây d?ng phòng khám v?i tiêu chí 3H (Home-Hospial-Hotel)...

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

bsituvan247 has not earned any MaplePrimes badges yet.

bsituvan247 has 0 reputation . What is reputation?