cugiasinhly16yxys

D?i Bollinger là gì? D?i Bollinger là m?t lo?i bi?u d? k? thu?t d? choi d?c trung cho s? b?t d?nh và l?nh c? c?a m?t lo?i hàng hóa tài chính ho?c ch? s? tài chính c? th?, v?i m?t công th?c toán h?c do John Bollinger dua ra vào cu?i nh?ng nam 1980. John Bollinger dã s? d?ng doàn k?t các ma tr?n và công th?c toán h?c d? phát tri?n cái nhung mà ngày nay du?c g?i là 'D?i Bollinger', có th? du?c nhìn th?y trong b?t c? b?n tin d?u b?n nào nhu m?t cách d? dãi d? hi?u s? lên xu?ng c?a b?t k? th? tru?ng ho?c c? phi?u nào trong m?t kho?ng th?i gian r?t ng?n. Nh?ng bi?u d? này r?t d? choi d?n n?i nhi?u nhà giao t? l?n tru?c tiên b? qua chúng, tin r?ng chúng ch?ng th? t?o ra d? dúng m?c cao nhu v?y n?u ch? dùng m?t chi?n lu?c giao t? co b?n.

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

cugiasinhly16yxys has not earned any MaplePrimes badges yet.

cugiasinhly16yxys has 0 reputation . What is reputation?