dongkhai

DONGKHAI ALUMINUM GLASS Phone 0931 436 637 Ð?a ch? 97/4 Ðu?ng s? 10, Phu?ng 15, Gò V?p, Tp.H? Chí Minh Chuyên thi?t k?, thi công: C?a Nhôm Kính, C?u Thang, Lan Can, Vách Ngan Van Phòng C?a Nhôm Xingfa giá r?, c?a kính cu?ng l?c giá r?, c?a nhôm Vi?t Nam giá r?, vách nhôm, vách kính pano, c?u thang inox, Lan can kính cu?ng l?c... T? nhôm kính, t? nhôm d?ng h? so van phòng... t? nhôm treo nhà b?p, t? d?ng sách...t? nhôm âm tu?ng, n?i th?t gia dình các lo?i... Ð?c bi?t nh?n s?a ch?a các, c?a hu, x?, t? móp méo, vênh... K? THU?T NHÔM KÍNH Gi?i pháp, thi?t k?, thi công nhôm kính theo yêu c?u giá r? t?i Gò V?p, Thành Ph? H? Chí Minh...!!! Website https://www.dongkhai.com/

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

dongkhai has not earned any MaplePrimes badges yet.

dongkhai has 0 reputation . What is reputation?