eventchannel9

Event Channel xây d?ng thuong hi?u nam 2004, du?c có m?t trên th? tru?ng b?i CEO Ðoàn Thu Hà. Event Channel dã c?ng tác và t? ch?c thành công hàng nghìn nh?ng s? ki?n l?n nh? t?i Hà N?i, Tp.H? Chí Minh và t?i nh?ng dô th? khác trên kh?p c? nu?c. Ðu?c bi?t d?n là don v? uy tín và là m?t trong Top 5 nh?ng công ty doanh nghi?p s? ki?n gi?i nh?t Vi?t Nam ? th?i kh?c hi?n t?i. Event Channel chuyên phân ph?i nh?ng nhà cung c?p t? ch?c s? ki?n, event uy tín, ch?t lu?ng. Ðáp ?ng m?i b?t bu?c v? n?i dung, thu?c tính s? ki?n v?i m?c m?c giá khuy?n mãi, ph?i chang nh?t cho khách hàng. mang nhóm viên ch?c nhi?u nam kinh nghi?m, tr? trung du?c dào t?o bài b?n, n?m b?t khuynh hu?ng r? và có thuong hi?u don v?, chuyên d?ng cho th?c ti?n trong các s? ki?n to nh?. Event Channel là d?i tác quen thu?c c?a da d?ng doanh nghi?p, thuong hi?u l?n. Event Channel d?m b?o s? mang l?i cho quý các b?n các gói nhà cung c?p r? nh?t mang r?ng rãi các ti?t m?c, ý tu?ng m?i l?, ko trùng l?p mà v?n th? hi?n ?nh ?nh d?c bi?t cung nhu van hóa công ty. d?c bi?t, giúp công ty c?a b?n phát tri?n thành d?c bi?t hon so v?i các t? ch?c khác. Event Channel - Kênh thông tin ngh? t? ch?c s? ki?n Trong nh?ng nam m?i dây, t? ch?c s? ki?n dang tr? thành m?t trong các chi?n d?ch marketing hi?u qu? và dem l?i r?ng rãi l?i ích cho công ty. Trái ngu?c s? h?u truy?n bá truy?n th?ng, vi?c t?o nên nh?ng s? ki?n nhu khai truong, khánh thành, h?i ngh?, h?i th?o, h?p báo, ra m?t hay các bu?i l? k? ni?m, ti?c tri ân, gala dinner,…giúp don v? mang th? dua s?n ph?m, d?ch v?, nhãn hàng c?a mình ti?p c?n d?n nh?ng khách hàng 1 bí quy?t nhanh và khi không nh?t. doanh nghi?p s? ki?n dóng vai trò quan tr?ng trong ho?t d?ng ti?p th?,qu?ng bá s?n ph?m, hình ?nh doanh nghi?p. Giúp t?o s?c h?p d?n cho nh?ng s?n ph?m nhà cung c?p và lôi kéo s? chú ý, quan tâm c?a quý khách, công chúng, truy?n thông. Chìa khóa d? t?o nên thành công cho m?t chi?n d?ch Event marketing, PR s?n ph?m hi?u qu?, d?y là ph?i xác d?nh du?c tiêu chí, m?c dích công ty và d?i tu?ng ngu?i dùng hu?ng d?n. d?c bi?t, s? ki?n ph?i sáng t?o, d?c dáo m?i mang th? lôi kéo s? chú ý c?a các các b?n và ti?p c?n các các b?n ti?m nang. Ði?u này nghe s? h?u v? ti?n d?ng nhung ko ph?i công ty nào cung s? h?u th? th?c hi?n du?c b?i các don v? không h? là nh?ng nhà don v? s? ki?n chuyên sâu, s? không hi?u h?t nh?ng th? t? d? t?o nên 1 s? ki?n hoành tráng và khó có th? d?m b?o s? ki?n di?n ra theo dúng k? ho?ch. Cung chính b?i nh?ng lý b?i v?y mà nh?ng công ty dang

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

eventchannel9 has not earned any MaplePrimes badges yet.

eventchannel9 has 0 reputation . What is reputation?