faugusvbwg

Ru?u vang là gì? Ru?u chátlà 1 cái th?c u?ng mang c?n, du?c lên men ko c?n cho thêm tuy?n ph? trong kho?ng các dòng nho khác nhau, d? c?n roi vào kho?ng 5,5 - 20,5%, hàm lu?ng dinh du?ng roi vào kho?ng 82 Kcalo (100ml) ch?t béo và cholesterol b?ng 0. Gi?ng nho khác nhau và ch?ng n?m men khác nhau t?o thành nh?ng d?ng khác nhau c?a ru?u chát, nên giá c?a nh?ng lo?i Vang cung s? khác nhau. m?t s? cu?ng qu?c v? ru?u vang ph?i k? d?n g?m Ý, Tây Ban Nha, Chile và Pháp... s? h?u s?n lu?ng hàng ch?c tri?u chai 1 nam. Ð?i v?i dông d?o chúng ta, ru?u nho là t?i trong kho?ng siêu th? ho?c các shop ru?u d?a phuong. khi quy?t d?nh t?u ru?u nho, chúng ta v?i th? nghi suy d?n ph? thông nhân t?. Và thu?ng nh?ng nhân t? khi?n cho chúng ta t?u hàng là ?y là: xúc c?m và giá ru?u chát. Nh?n d?nh v? các chi?c ru?u nho S? mang toàn b? câu h?i hi?n lên xung quanh b?n? Nên tìm vang tr?ng, d? hay h?ng? v?i c?n ph?i là d?p d?c bi?t m?i s?m vang không? Nên k?t h?p ru?u vang này s? h?u món an nào? Giá c? ra sao? Ð? Ðánh giá v? nh?ng dòng ru?u vang , giá c? c?a t?ng lo?i ra sao b?n cung c?n ph?i bi?t v? các lo?i ru?u vang r?ng rãi. da s? nh?ng chi?c ru?u nho có th? du?c x?p thành các hàng ngu can b?n du?i dây. Trong m?i l?c lu?ng v?i hàng tram gi?ng nho khác nhau và th?i trang làm cho ru?u nho khác nhau ru?u vang d? (red wine) ru?u nho d? là cái ru?u chát du?c say mê ph? thông nh?t trên toàn c?u. n?u nhu b?n th?c m?c ru?u chát d? ti?ng anh là gì thì dó chính là red wine. tr?t t? phân ph?i ru?u nho d? bao g?m vi?c chi?t xu?t các thành ph?n màu s?c và huong v? trong kho?ng v? nho. ru?u chát d? du?c làm t? nh?ng gi?ng nho s? h?u màu d? s?m. Màu s?c th?c t? c?a ru?u nho d? s? h?u th? thay d?i t? màu d? th?m, d?c trung c?a ru?u nho tr?. Qua màu nâu cam c?a ru?u vang d? lâu và vì v?y m?t di màu s?c tuoi nguyên th?y. Nu?c ép t? s? dông nh?ng dòng nho d? dích th?c v?i màu tr?ng xanh. Màu d? d?p m?t b?n th?y trong nh?ng chai vang d? là t?i t? nh?ng s?c t? anthocyan (còn du?c g?i là anthocyanin) v?i trong v? nho. Trong ?y mang nh?ng gi?ng nho khi?n cho vang d? ph? thông nhu ru?u nho Cabernet Sauvignon hay ru?u nho Merlot. ru?u chát tr?ng (white wine) ru?u chát tr?ng ti?ng anh là white wine. Vi?c lên men các gi?ng nho tr?ng t?o ra ru?u chát tr?ng. Nho khi?n ra ru?u chát tr?ng có v? màu xanh ho?c vàng. m?t dôi gi?ng nho khi?n ru?u chát tr?ng n?i ti?ng du?c bi?t d?n, ch? h?n nhu Chardonnay, Sauvignon Blanc và Riesling. Nho d? s? h?u th? du?c tiêu dùng

MaplePrimes Activity


faugusvbwg has not added any Favorites yet.