kimmienkhang

0 Reputation

0 Badges

1 years, 159 days

Social Networks and Content at Maplesoft.com

S?n ph?m th?o du?c Kim Mi?n Khang là s? k?t h?p d?c dáo gi?a nhi?u thành ph?n: Cao sói r?ng, cao nhàu, cao b?ch thu?c, cao hoàng bá, chi?t xu?t nhu huong,... giúp tang cu?ng nang lu?ng cho t? bào mi?n d?ch, h? tr? làm gi?m nguy co ti?n tri?n các tri?u ch?ng c?a b?nh t? mi?n nhu: V?y n?n, lupus ban d?,.... Kim Mi?n Khang dã du?c ti?n hành nghiên c?u lâm sàng t?i B?nh vi?n Da li?u Trung uong cho th?y tác d?ng di?u hòa mi?n d?ch, h? tr? di?u tr? và phòng ng?a các b?nh t? mi?n hi?u qu?, chua th?y có tác d?ng không mong mu?n. Do v?y, ngu?i dùng có th? yên tâm s? d?ng s?n ph?m th?o du?c Kim Mi?n Khang lâu dài. Ð?a ch?: P601 nhà CT3 - ÐN1 khu dô th? Van khê, Hà Ðông, Hà N?i. Hotline tu v?n mi?n cu?c 18006107. Di d?ng (zalo, viber) 0916755060/0916757545. Website: https://kimmienkhang.co #kimmienkhang #vaynen #lupusbando

MaplePrimes Activity


kimmienkhang has not asked any Questions yet.