picityskyparkcom

Picity Sky Park co quy mo 10 615 9m2 voi 2 block cao 39 tang do chu dau tu PiGroup trien khai vao thang 12 2021 Du an Picity Binh Duong an ngu ngay mat tien Quoc lo 1A vi tri vo cung thuan loi ket noi den Dai lo Pham Van Dong Quoc lo 1K giup cu dan de dang di chuyen den trung tam TP Di An Big C Di An cac co quan hanh chinh tren dia ban dac biet la huong tron tien ich cua TP Thu Duc da hien huu tiep can nhanh chong den Lang dai hoc cum cang Cay Lai tuyen Metro so 1 Ben xe Mien Dong moi khu du lich Suoi Tien cho Thu Duc… Cong ty TNHH MTV Dau Tu Phat Trien Gia Cu Phat trien du an: Tap doan PI GROUP Dia chi du an: Quoc lo 1A Binh Duong phuong An Binh TP Di An Binh Duong Dien thoai: 0815937937 Email: info@pigroup com

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

picityskyparkcom has not earned any MaplePrimes badges yet.

picityskyparkcom has 0 reputation . What is reputation?