ryalasmgyk

Ru?u vang là gì? Ru?u nholà 1 cái th?c u?ng v?i c?n, du?c lên men không c?n cho thêm du?ng t? các lo?i nho khác nhau, d? c?n roi vào kho?ng 5,5 - 20,5%, hàm lu?ng dinh du?ng roi vào kho?ng 82 Kcalo (100ml) ch?t béo và cholesterol b?ng 0. Gi?ng nho khác nhau và ch?ng n?m men khác nhau t?o thành các d?ng khác nhau c?a ru?u nho, nên giá c?a nh?ng m?u Vang cung s? khác nhau. 1 s? cu?ng qu?c v? ru?u vang ph?i d? c?p t?i g?m Ý, Tây Ban Nha, Chile và Pháp... mang s?n lu?ng hàng ch?c tri?u chai m?t nam. Ð?i mang t?t c? chúng ta, ru?u vang là d?n trong kho?ng siêu th? ho?c các c?a hàng ru?u d?a phuong. khi quy?t d?nh t?u ru?u vang, chúng ta có th? nghi suy d?n r?ng rãi nguyên t?. Và thu?ng các nguyên t? khi?n chúng ta s?m hàng là ?y là: c?m xúc và giá ru?u nho. Ðánh giá v? các cái ru?u chát S? có ph?n dông câu h?i hi?n lên ti?p giáp v?i b?n? Nên mua vang tr?ng, d? hay h?ng? s? h?u c?n ph?i là d?p d?c thù m?i s?m vang không? Nên hài hòa ru?u chát này mang món an nào? Giá c? ra sao? Ð? Phân tích v? nh?ng m?u ru?u chát , giá c? c?a t?ng dòng ra sao b?n cung c?n ph?i bi?t v? nh?ng dòng ru?u nho nhi?u. d?y d? nh?ng lo?i ru?u nho v?i th? du?c x?p thành nh?ng l?c lu?ng can b?n du?i dây. Trong m?i l?c lu?ng v?i hàng tram gi?ng nho khác nhau và phong cách làm cho ru?u nho khác nhau ru?u chát d? (red wine) ru?u vang d? là lo?i ru?u vang du?c dam mê r?ng rãi nh?t trên toàn c?u. n?u nhu b?n câu h?i ru?u vang d? ti?ng anh là gì thì ?y chính là red wine. quy trình cung ?ng ru?u nho d? bao g?m vi?c chi?t xu?t nh?ng thành ph?n màu s?c và huong v? t? v? nho. ru?u nho d? du?c làm t? nh?ng gi?ng nho v?i màu d? s?m. Màu s?c th?c t?i c?a ru?u nho d? v?i th? thay d?i t? màu d? th?m, d?c bi?t c?a ru?u vang tr?. Qua màu nâu cam c?a ru?u chát d? lâu và do v?y m?t di màu s?c tuoi nguyên th?y. Nu?c ép trong kho?ng h? h?t các chi?c nho d? th?c th? v?i màu tr?ng xanh. Màu d? d?p m?t b?n th?y trong nh?ng chai vang d? là t?i t? nh?ng s?c t? anthocyan (còn du?c g?i là anthocyanin) v?i trong v? nho. Trong d?y có nh?ng gi?ng nho làm vang d? ph? bi?n nhu ru?u nho Cabernet Sauvignon hay ru?u nho Merlot. ru?u chát tr?ng (white wine) ru?u nho tr?ng ti?ng anh là white wine. Vi?c lên men các gi?ng nho tr?ng t?o ra ru?u chát tr?ng. Nho khi?n ra ru?u nho tr?ng mang v? màu xanh ho?c vàng. m?t dôi gi?ng nho làm ru?u vang tr?ng n?i danh du?c bi?t d?n, ch?ng h?n nhu Chardonnay, Sauvignon Blanc và Riesling. Nho d? s? h?u th? du?c s? d?ng d? phân ph?i ru?u chát tr?ng.

MaplePrimes Activity


ryalasmgyk has not Answered any Questions yet.