taxiphucha1

0 Reputation

0 Badges

2 years, 42 days

Social Networks and Content at Maplesoft.com

Công ty TNHH Ð?u Tu và Phát Tri?n TM Phúc Hà là m?t trong nh?ng don v? tiên phong áp d?ng gi?i pháp công ngh? v?n t?i hi?n d?i, d?t xe nhanh và bi?t tru?c giá cu?c. Taxi Phúc Hà cung c?p các d?ch v? taxi n?i bài, taxi di t?nh giá r?, taxi gia dình, d?t xe sân bay, taxi 7 ch? di n?i bài. Trong quá trình qu?n lý v?n hành chúng tôi luôn c? g?ng dem d?n cho quý khách nh?ng chuy?n di êm ái và tho?i mãi nh?t nhu xe c?a chính quý khách. Ð? dáp ?ng du?c nhung tiêu chu?n dó Công ty Phúc Hà không ng?ng d?u tu xe m?i và hi?n d?i nh?t cùng v?i dó là d?i ngu lái xe du?c tuy?n ch?n ký lu?ng k?t h?p các tiêu chí “Tr? trung-nang d?ng-kinh nghi?m-có trình d? cao giao ti?p t?t” k?t h?p v?i quy trình qu?n lý luôn l?y khách hàng làm trung tâm, d?m b?o mang l?i nh?ng d?ch v? t?t nh?t. #taxinoibai #taxigiadinh #taxiditinhle #datxesanbay #taxi7chodinoibai CÔNG TY TNHH Ð?U TU VÀ PHÁT TRI?N TM PHÚC HÀ Ð?a ch?: S? 46 – Ðu?ng M?u Luong – Phu?ng Ki?n Hung – Hà Ðông – Hà N?i Hotline : 0911.73.72.71 CSKH: 0869.972.679 Skype: thuexephucha Email: dichvuphucha@gmail.com Website: https://taxiphucha.com/

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

taxiphucha1 has not earned any MaplePrimes badges yet.

taxiphucha1 has 0 reputation . What is reputation?