thammyvenusvn

0 Reputation

0 Badges

1 years, 24 days

Social Networks and Content at Maplesoft.com

"Gi?i thi?u: Venus By Asian là chu?i phòng khám Th?m M? d?t chu?n 5 sao n?i ti?ng t?i Vi?t Nam. B?t d?u thành l?p và ho?t d?ng t? nam 2009, d?n nay Venus có t?t c? 6 chi nhánh t?a l?c trên nh?ng con ph? s?m u?t b?c nh?t Hà N?i và TP.HCM. V?i s? m?nh Nâng t?m nhan s?c Vi?t, Th?m m? Venus By Asian d?c bi?t chú tr?ng xây d?ng d?i ngu chuyên gia, bác si gi?i chuyên môn, giàu kinh nghi?m d? tham khám, ch?n doán, lên phác d? di?u tr? phù h?p nh?t cho t?ng khách hàng; Ð?ng th?i c?p nh?t nh?ng lo?i máy móc hi?n d?i nh?t, công ngh? th?m m? m?i nh?t t? các “kinh dô th?m m?” nhu Hàn Qu?c, Hoa K?, Pháp,...nh?m mang l?i cho khách hàng nh?ng d?ch v? có ch?t lu?ng t?t nh?t. Ngoài ra, Venus By Asian cung gây du?c ?n tu?ng m?nh v?i khách hàng nh? thi?t k? không gian và n?i th?t theo phong cách c? di?n r?t xa hoa, sang tr?ng cùng d?i ngu nhân viên, tu v?n viên chuyên nghi?p, t?n tình, chu dáo. Co s?: 2B- 2C H? Xuân Huong, Phu?ng 6, Qu?n 3, TP HCM Co s? 3/2: 61-63 Ðu?ng 3/2, Qu?n 10, TP H? Chí Minh. & 4 Co s? khác S? di?n tho?i: 0977.808.234 Website: https://thammyvenus.vn/ Email: thammyvenus.social@gmail.com Google Map: https://goo.gl/maps/vhntQ6YTemGvqnAj6 https://goo.gl/maps/JBUdKmcyU7N1jZh96"

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

thammyvenusvn has not earned any MaplePrimes badges yet.

thammyvenusvn has 0 reputation . What is reputation?