tsurumivietnam

0 Reputation

0 Badges

1 years, 40 days

Social Networks and Content at Maplesoft.com

Máy bom Tsurumi s? h?u công ngh? Oil Lifter toàn di?n nh?t trên Th? Gi?i v?i các s?n ph?m bom chìm nu?c th?i, bom hút bùn, máy bom công su?t l?n, bom c?t áp cao.... Tsurumi Vi?t Nam mang d?n s? d?t phá, hi?u qu? và tin c?y cho các công trình bom nu?c th?i thông qua vi?c cung c?p các gi?i pháp k? thu?t lâu dài, d?ng th?i duy trì m?c hi?u su?t không th? so sánh du?c ngay c? khi ho?t d?ng trong nh?ng di?u ki?n kh?c nghi?t nh?t. Website : https://tsurumivietnam.com/ Hotline : +8402836208621 Email : vntsurumi@gmail.com Ð?a ch? : Lô HT-D6e, Hi?p Phu?c, Nhà Bè, Thành ph? H? Chí Minh

MaplePrimes Activity


tsurumivietnam has not added any Favorites yet.