vinhomesmetropolislieugiai

VINHOMES METROPOLIS LI?U GIAI Chuyên cung c?p d?ch v? Mua, Bán và Cho thuê các can h? t?i Vinhomes Metropolis. Can h? cao c?p t? 1 - 4 phòng ng? v?i di?n tích t? 55 - 146m2, các can h? siêu sang v?i b? boi bên trong can h? nhu Sky Villa, Duplex, Penthouse...vv v?i di?n tích trên 200m2 - 500m2. Chung Cu Vinhomes Metropolis cung c?p các h? th?ng ti?n ích d?ng b? 5 sao d?ng c?p c?a gi?i thu?ng luu ch?c ch?n s? dem d?n cho nh?ng cu dân tuong lai c?a khu dô th? cao c?p này m?t không gian s?ng hài hòa gi?a không gian cây xanh và m?t nu?c cùng nh?ng giá tr? s?ng lý tu?ng b?c nh?t. Con em cu dân cung du?c hu?ng h? th?ng giáo d?c ch?t lu?ng cao Vinschool. Khu vu?n n?i sáng t?o Khu sinh ho?t c?ng d?ng Khu vui choi dành cho tr? em Trung tâm thuong m?i mua s?m VINCOM S?nh lounge sang tr?ng (t?i T?ng 4 các tòa) Khu th? thao, rèn luy?n s?c kh?e B? boi dành cho ngu?i l?n & tr? em Phòng khám da khoa qu?c t? Vinmec Tru?ng h?c liên c?p qu?c t? Vinschool Business Center & d?ch v? van phòng khám Hi?n các can h? t?i d? án Vinhomes Metropolis dã hoàn thi?n 100% n?i th?t v?i nhi?u l?a ch?n. M?t b?ng giá thuê chung c?a Vinhomes Metropolis tuong ?ng v?i các lo?i di?n tích c?p nh?t m?i nh?t nam 2019 nhu sau; Can h? 1 phòng ng? (55 m2): Giá thuê t? 15 d?n 30 tri?u/tháng Can h? 2 phòng ng? (76 – 83 m2): Giá thuê t? 18 d?n 40 tri?u/tháng Can h? 3 phòng ng? (110 – 130 m2): Giá thuê t? 22 d?n 60 tri?u/tháng Can h? 4 phòng ng? (146,2 m2): Giá thuê t? 35 d?n 70 tri?u/tháng Can h? Pent-house (223,9m2 – 284,4m2): Giá thuê liên h?. Can h? Sky Villa (291,1m2 – 501,2m2): Giá thuê liên h?. Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ngay hôm nay d? du?c tu v?n v? Mua và thuê can h? mi?n phí.

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

vinhomesmetropolislieugiai has not earned any MaplePrimes badges yet.

vinhomesmetropolislieugiai has 0 reputation . What is reputation?