xdhuyhoang

Xây d?ng Huy Hoàng là công ty ho?t d?ng trong linh v?c thi?t k?, thi công xây d?ng và s?a ch?a các công trình, can h? chung cu cao c?p, nhà ?, bi?t th?, nhà ph?, nhà hàng, khách s?n, trung tâm thuong m?i… V?i d?i ngu ki?n trúc su, k? su Nang d?ng – Sáng t?o – Trình d? chuyên môn cao – Giàu kinh nghi?m, chúng tôi cam k?t mang d?n nh?ng d?ch v? t?t nh?t, dáp ?ng du?c nh?ng yêu c?u ngày càng cao c?a khách hàng.

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

xdhuyhoang has not earned any MaplePrimes badges yet.

xdhuyhoang has 0 reputation . What is reputation?