yensaoaqua

0 Reputation

0 Badges

1 years, 166 days
T? y?n là món quà quý giá t? m? thiên nhiên ban t?ng. Nhân lo?i dã dón nh?n và khai thác lo?i k? trân này t? hàng ngàn nam tru?c và ngày càng m? r?ng v? quy mô cung nhu công ngh? khai thác. T? nam 2009, Y?n Sào Aqua tiên phong là nhà d?n d? nuôi chim y?n, nhà phân ph?i s?n ph?m t? y?n t? nhiên v?i 100% thành ph?n du?c khai thác và so ch? th? công. M?i chi?c t? y?n d?u du?c gi? nguyên huong v? và s? tinh khi?t t?i da khi d?n tay quý khách hàng. Y?n Sào Aqua hân h?nh và t? hào vì di?u dó. Address: 183 Ðu?ng Ngô T?t T?, P.22, Bình Th?nh, TPHCM Phone: 0974193686

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

yensaoaqua has not earned any MaplePrimes badges yet.

yensaoaqua has 0 reputation . What is reputation?