Maria2212

25 Reputation

3 Badges

3 years, 131 days

MaplePrimes Activity


These are questions asked by Maria2212

При использовании «объединения» нумерация не сохраняется. Непонятно, по каким алгоритмам «объединение» применяется к тому или иному месту. Почему sistema [1] не равно GRAN [1]? Как я могу это исправить?

PS Прошу прощения за грамматические ошибки, английский плохо знаю

1. mws
 

рестарт;

 

 

B:=matrix([[1,        0,        1,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0],
[-1,        -1,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0],
[0,        0,        -1,        0,        -1,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0],
[0,        1,        0,        1,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0],
[0,        0,        0,        0,        1,        1,        0,        1,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0],
[0,        0,        0,        -1,        0,        -1,        -1,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0],
[0,        0,        0,        0,        0,        0,        1,        0,        1,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0],
[0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        -1,        0,        -1,        0,        0,        0,        0,        0,        0],
[0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        -1,        0,        -1,        -1,        0,        0,        0,        0],
[0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        1,        1,        0,        1,        0,        0,        0],
[0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        1,        0,        1,        0,        0],
[0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        -1,        0,        -1,        0],
[0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        -1,        0,        -1],
[0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        0,        1,        1]
]):

E:=16:V:=14;

V: = 14

(1)

G:=2*E; êîëè÷åñòâî ãðàíè÷íûõ óñëîâèé

G: = 32

(2)

l:=[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]:

 

for i to E do
De[i]:=-diff(phi[i](s[i]),s[i]$2)=He*phi[i](s[i]):  Äó âèäà -(diff(phi[i](s[i]), `$`(s[i], 2))) = H[e]*phi[i](s[i])
od:

for i to E do
FSR[i]:=subs(s[i]=x,dsolve(De[i],phi[i](s[i]),output=basis)):  Îáùèå ðåøåíèÿ
od:

for i to E do
OBCHEE_RECHIE[i]:=unapply(C[i+i-1]*FSR[i][2]+C[i+i]*FSR[i][1],x): od:

 

for i to E do
PROIZ:=diff(OBCHEE_RECHIE[i](x),x):
PROIZ_OB_RECH[i]:=unapply(PROIZ,x):od:

 

×òåíèå ìàòðèöû èíöèäåíòíîñòè

i0:=1:i1:=1:z:=1:y:=1:

for i from 1 to V do
 y:=1: z:=1:
  for j from 1 to E do
   if B[i,j]=1 then
    x[z]:=j: z:=z+1:
   fi:

   if B[i,j]=-1 then
    x[y]:=j:
    y:=y+1:
   fi:

  od;

  if z>=2 then
   v0[i0]:=[seq(x[s],s=1..z-1)]:
   i0:=i0+1:
  fi:

  if y>=2 then
   v1[i1]:=[seq(x[s],s=1..y-1)]:
   i1:=i1+1:
  fi:
od:

v0:=convert(v0,list):

v1:=convert(v1,list):

 

Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ãðàíè÷íûõ óñëîâèé òèïà f(0)

number0:=0:

for i to i0-1 do
if nops(v0[i])=2 then number0:=number0+2; fi:
if nops(v0[i])=3 then number0:=number0+4; fi:
od:

number0:=number0/2; #êîëè÷åñòâî ãðàíè÷íûõ óñëîâèé òèïà f(0)

number0 := 9

(3)

 

Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ãðàíè÷íûõ óñëîâèé òèïà f(1)

number1:=0:

for i to i1-1 do
if nops(v1[i])=2 then number1:=number1+2; fi:
if nops(v1[i])=3 then number1:=number1+4; fi:
od:

number1:=number1/2; #êîëè÷åñòâî ãðàíè÷íûõ óñëîâèé òèïà f(1)

number1 := 9

(4)

 

Êîëè÷åñòâî ãðàíè÷íûõ óñëîâèé ñ ïðîèçâîäíûìè

GP:=i0-1+i1-1;

GP := 14

(5)

 

ÍÓËÅÂÛÅ ÓÑËÎÂÈß

i:=1:

while i<number0+1 do
for j to i0-1 do
if nops(v0[j])=2 then
GRAN[i]:=OBCHEE_RECHIE[v0[j,1]](0)-OBCHEE_RECHIE[v0[j,2]](0)=0;
i:=i+1;
fi;
if nops(v0[j])=3 then
GRAN[i]:=OBCHEE_RECHIE[v0[j,1]](0)-OBCHEE_RECHIE[v0[j,2]](0)=0;
GRAN[i+1]:=OBCHEE_RECHIE[v0[j,2]](0)-OBCHEE_RECHIE[v0[j,3]](0)=0;
i:=i+2;
fi;
od; od;

 

ÅÄÈÍÈ×ÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß (ÈËÈ îò l)

i:=number0+1:

while i<number0+number1+1 do
for j to i1-1 do
if nops(v1[j])=2 then
GRAN[i]:=OBCHEE_RECHIE[v1[j,1]](l[v1[j,1]])-OBCHEE_RECHIE[v1[j,2]](l[v1[j,2]])=0;
i:=i+1;
fi;
if nops(v1[j])=3 then
GRAN[i]:=OBCHEE_RECHIE[v1[j,1]](l[v1[j,1]])-OBCHEE_RECHIE[v1[j,2]](l[v1[j,2]])=0;
GRAN[i+1]:=OBCHEE_RECHIE[v1[j,2]](l[v1[j,2]])-OBCHEE_RECHIE[v1[j,3]](l[v1[j,3]])=0;
i:=i+2;
fi;
od; od;

 

ÍÓËÅÂÛÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÍÛÅ

i:=number0+number1+1:

while i<number0+number1+nops(v0) do
 for j to nops(v0) do
  for y from 1 to nops(v0[j]) do
   x[y]:=PROIZ_OB_RECH[v0[j,y]](0);
  od;
  m:='m';
  GRAN[i]:=sum(x[m],m=1..nops(v0[j]));
  i:=i+1;
 od;
od;

 

ÍÅÍÓËÅÂÛÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÍÛÅ

i: = число0 + число1 + nops (v0) +1:

в то время как i <G + 1 сделать
 для j до nops (v1) сделать
  для y от 1 до nops (v1 [j]) сделать
   x [y]: = PROIZ_OB_RECH [v1 [j, y]] (l [v1 [j, y]]);
  od;
  m: = 'm';
  ГРАН [i]: = сумма (x [m], m = 1..nops (v1 [j]));
  я: = я + 1;
 od;
od;

 

 

 

новогодний

sistema: = {}:

новенькие

время: = {}:

 

для я от 2 до G делаю

  sistema: = sistema union {GRAN [i]}:

od:

для я от 2 до G делаю

  peremenie: = peremenie union {C [i]}:

od:

 

коэфф: = решить (система, изменение):

коэфф:

 

система [1];

C[2]*He^(1/2)+C[6]*He^(1/2)

(6)

ГРАН [1];

C[1]-C[5] = 0

(7)

 

urav: = subs (koeff, GRAN [1]):

uravnenie: = collect (numer (lhs (normal (urav))), {He, C [1]}):

uravn: = remove (has,%, C [1]):

uravnenie_sobs_chisla: = evalf (algsubs (He = x, uravn)):

ВЕСЕЛЫЕ: = неприменить (uravnenie_sobs_chisla, x):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Скачать 1.mws

 

 

Good afternoon! I can not give such terms in the procedure, simplify and evalf do not help. Why does it write three lambdas instead of a lambda in a cube?
What can I do about it?


help.mw
 

 

Good afternoon. How do I disable the numbering of _Z constants? Because
of this, you can't use the procedure in a loop
Is it possible to disable numbering or do something else?

restart; with(linalg); t := 3

3

(1)

S := proc (a, b, z) local L, y, s1, s2, sist, chl, lambda1; L := diff(y(x), x, x) = lambda*y(x); assume(lambda < 0); dsolve(L, y(x)); y := unapply(rhs(%), x); s1 := y(a) = 0; s2 := y(b) = 0; sist := {s1, s2}; genmatrix(sist, {_C1, _C2}); det(%); chl := combine(%); _EnvAllSolutions := true; solve(chl); sort(%); lambda1 := subs(_Z1 = k, %); print(lambda1); lambda1 := unapply(%, k); lambda1(z) end proc:

S(0, Pi, 3);

Warning, solve may be ignoring assumptions on the input variables.

 

-k^2

 

-9

(2)

for i to t do S(0, Pi, i) end do:

Warning, solve may be ignoring assumptions on the input variables.

 

-_Z2^2

 

Warning, solve may be ignoring assumptions on the input variables.

 

-_Z3^2

 

Warning, solve may be ignoring assumptions on the input variables.

 

-_Z4^2

(3)


 

Download help.mw

Page 1 of 1